< Back

Ojämn utveckling i koncernen – fortsatt stark finansiell ställning

Fjärde kvartalet april 2023 – juni 2023

· Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 806,7 Mkr (1 033,7). Den organiska tillväxten** för kvarvarande verksamheter var -20 procent. Sjunkande råvarupriser reducerar omsättningen då dessa i betydande utsträckning också reducerar pris till slutkund.
· Justerad EBITDA* minskade med 40 procent och uppgick till 30,7 Mkr (51,4), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 3,8 procent (5,0). Justerad EBITDA exklusive Griffine var 30,7 Mkr (75,6).
· Justerad EBIT* uppgick till 5,2 Mkr (25,7). Justerad EBIT exklusive Griffine var 5,2 Mkr (53,8).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,9 Mkr (26,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,7 Mkr (-77,3).
· Resultat efter skatt uppgick till -28,0 Mkr (30,1) främst beroende på ej kassaflödespåverkande skattekostnader där för förändringar av uppskjuten skatt om 29,7 mkr, främst avseende ändrade regler för uppskjuten skatt i Belgien, belastar resultatet.
· Justerat resultat per aktie uppgick till -0,97 kronor (0,77).
· Resultat per aktie uppgick till -0,72 kronor (0,77).
· Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 085,8 Mkr (1 237,8) och soliditet till 58 procent (52).
· Under kvartalet har insolvensförfarandet avseende Griffine Enduction S.A till största delen slutförts. Duroc har inga vidare åtaganden gällande verksamheten och inga ytterligare kostnader bedöms belasta Durocs resultat.

Juli 2022 – juni 2023

· Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 3 493,1 Mkr (3 720,5). Den organiska tillväxten uppgick till -12** procent.
· Justerad EBITDA* minskade med 41 procent och uppgick till 114,0 Mkr (192,1), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 3,3 procent (5,2). Justerad EBITDA exklusive Griffine uppgick till 122,0 Mkr (245,5).
· Justerad EBIT* uppgick till 4,6 Mkr (90,1). Justerad EBIT exklusive Griffine uppgick till 21,7 Mkr (159,3)
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -187,6 Mkr (83,0), varav -179,3 Mkr från koncernmässiga nedskrivningar avseende Griffine, se vidare not 8.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 217,2 Mkr (-36,8).
· Resultat efter skatt uppgick till -238,1 Mkr (64,9).
· Justerat resultat per aktie uppgick till -1,17 kronor (1,85).
· Resultat per aktie uppgick till -6,10 kronor (1,67).
· Likvida medel uppgick per sista juni till 26,6 Mkr (26,1) och nettoskulden exkl. leasingskuld (IFRS 16) uppgick till 115,0 Mkr (265,7). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 272,7 Mkr (205,0).
· I december 2022 köpte IFG Holdings Ltd:s pensionsstiftelse en annuitetsförsäkring, genom en så kallad buy in-lösning vilket ger en årlig minskning av utgifter med ca 6 Mkr samt ett upphörande av samtliga pensionsåtaganden inom 12-14 månader.
· Mot bakgrund av att det negativa resultatet i all väsentlighet består av ej kassaflödespåverkande engångseffekter och att den finansiella ställningen har stärkts betydligt, föreslår styrelsen en bibehållen utdelning om 0,25 kronor per aktie.[image]

*Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 18.

[** ]Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar, såsom dekonsolidering av Griffine.

Informationen är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 18e augusti 2023.

Pressmeddelande (PDF)