< Back

Delårsrapport juli 2023-mars 2024 Starka finanser och låg nettoskuld – fortsatt volatilitet i Polymerbolagen

Tredje kvartalet Juli 2023 – mars 2024
januari 2024 –
mars 2024 · Nettoomsättningen minskade med 15 procent till
2 276,3 Mkr (2 686,4). Den organiska tillväxten** för
· kvarvarande verksamheter var -9 procent.
Nettoomsättningen · Justerad EBITDA* ökade med 8 procent och uppgick till
minskade med 18 90,0 Mkr (83,3), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal
procent till om 4,0 procent (3,1).
780,2 Mkr · Justerad EBIT* ökade till 16,3 Mkr (-0,6).
(947,2). Den · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,4 Mkr (
organiska -202,5).
tillväxten** var · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-10 procent. 12,4 Mkr (171,4).
· Justerad · Resultat efter skatt uppgick till 6,5 Mkr (-210,1).
EBITDA* minskade · Justerat resultat* per aktie*** uppgick till 0,03
med 29 procent kronor (-0,21).
och uppgick till · Resultat per aktie*** uppgick till 0,08 kronor (-5,39).
42,0 Mkr (59,4), · Likvida medel uppgick per 31 mars 2024 till 34,0 Mkr
motsvarande en (26,2) och nettoskuld exkl. leasingskuld från IFRS 16
justerad EBITDA* uppgick till 76,3 Mkr (124,2), vilket är en minskning med
-marginal om 43,2 Mkr sedan 31 december 2023. Outnyttjade
5,4 procent kreditfaciliteter uppgick till 275,0 Mkr (267,0).
(6,3).
· Justerad
EBIT* minskade
till 19,9 Mkr
(32,2).
·
Rörelseresultatet
(EBIT) uppgick
till 22,2 Mkr
(30,5).
· Kassaflödet
från den löpande
verksamheten
uppgick till
-13,4 Mkr (44,2).
· Resultat
efter skatt
uppgick till
7,4 Mkr (11,6).
· Justerat
resultat* per
aktie uppgick
till 0,05 kronor
(0,34).
· Resultat per
aktie uppgick
till 0,10 kronor
(0,30).
· Eget Kapital
uppgick vid
periodens utgång
till 1 142,3 Mkr
(1 071,5) och
soliditet till 62
procent (57).
· Under
kvartalet har
transaktionen med
LKAB avseende
försäljningen av
49 procent av
aktierna i Duroc
Rail AB
genomförts. Den
slutliga
köpeskillingen
uppgick till 79,2
Mkr och medförde
en ökning av
koncernens egna
kapital med 64,2
Mkr. Avtalet
innebär också att
LKAB uppför en ny
produktions
-anläggning åt
Rail som ger
utrymme för
fortsatt tillväxt
för att kunna
möta den
industriella
expansionen i
norra Sverige.

[image]

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sida 22.

[** ]Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar såsom köp och försäljning av bolag.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 3e maj 2024

Pressmeddelande (PDF)