Pressmeddelande

2011-11-07 16:00

Duroc avyttrar verksamhet i Olofström

Duroc säljer dotterbolaget Duroc Tooling i Olofström AB till Jan Kvist, verkställande direktör i bolaget. Verksamheten omsatte under 2010 ca 3 Mkr med ett rörelseresultat om -0,5 Mkr. Försäljningspriset uppgår till en krona och ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Duroc-koncernen.

- Duroc Tooling i Olofström är ett mindre bolag med fyra anställda och verksamheten kan bättre drivas och utvecklas av en privatperson, förklarar Durocs koncernchef Erik Albinsson.

Jan Kvist har drivit verksamheten i bolaget sedan starten 2002. Han tillträder omgående som ägare.

- Det här känns som en fantastisk möjlighet för både mig och bolaget att utvecklas vidare, säger Jan Kvist.

Affären villkoras enligt ABL 16 kap (de s.k. Leo-bestämmelserna) av bolagsstämmans godkännande. Ärendet kommer därför att behandlas på Durocs årsstämma den 3 maj.

För mer information kontakta

Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33
Jan Kvist, vd i Duroc Tooling i Olofström, 0733-30 31 31

Om Duroc Tooling i Olofström

Duroc Tooling i Olofström är specialiserat på laserhärdning av metallkomponenter, företrädesvis verktyg och detaljer till verkstads- och fordonsindustrin.

 

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november kl 16.00.

Pressmeddelande (PDF)